Search for tag: "hdfs internship"

Xia_Yankee Ridge

Xia_Yankee Ridge

From  Fan Xia 42 plays 0  

Walsh_Living ALternative

Walsh_Living ALternative

From  Fan Xia 25 plays 0  

Szot_Merci’s Refuge

Szot_Merci’s Refuge

From  Fan Xia 16 plays 0  

Roman_CU Early

Roman_CU Early

From  Fan Xia 24 plays 0  

Scheck_Champaign Early Childhood

Scheck_Champaign Early Childhood

From  Fan Xia 20 plays 0  

Santana_Dr Williams

Santana_Dr Williams

From  Fan Xia 18 plays 0  

Rogers_READY

Rogers_READY

From  Fan Xia 21 plays 0  

Peredo_Courage Connection

Peredo_Courage Connection

From  Fan Xia 14 plays 0  

Maloney_FACC.mp4

Maloney_FACC.mp4

From  Fan Xia 27 plays 0  

Oliva_Family Advocacy

Oliva_Family Advocacy

From  Fan Xia 28 plays 0  

Marino_Courage Connection.mp4

Marino_Courage Connection

From  Fan Xia 8 plays 0  

Mensie_Land of Lincoln

Mensie_Land of Lincoln

From  Fan Xia 13 plays 0  

Hargrove_CaringPlace

Hargrove_CaringPlace.mp4

From  Fan Xia 14 plays 0  

Arteaga_DualLang

Arteaga_DualLang

From  Fan Xia 8 plays 0  

Annes_YMCA

Annes_YMCA

From  Fan Xia 48 plays 0  

Yankee Ridge Elementary School

HDFS 450 final video, Fall 2017

From  Aaron Ebata 19 plays 0  

Merci's Refuge

HDFS 450 final video, Fall 2017

From  Aaron Ebata 11 plays 0  

Merci's Refuge

HDFS 450 final video, Fall 2017

From  Aaron Ebata 9 plays 0  

Champaign Early Childhood Center Pre-K

HDFS 450 final video, Fall 2017

From  Aaron Ebata 16 plays 0  

Dr Preston Williams Elementary School

HDFS 450 final video, Fall 2017

From  Aaron Ebata 50 plays 0  

READY Program

HDFS 450 final video, Fall 2017

From  Aaron Ebata 17 plays 0  

Courage Connection

HDFS 450 final video, Fall 2017

From  Aaron Ebata 12 plays 0  

Family Advocacy of Champaign County

HDFS 450 final video, Fall 2017

From  Aaron Ebata 9 plays 0  

Land of Lincoln Legal Asssistance

HDFS 450 final video, Fall 2017

From  Aaron Ebata 10 plays 0